top of page

gebruikersvoorwaarden

AlGEMEEN

Je bezoekt een website van Seaberry Liquids (BV Seaberry Liquids, ondernemingsnummer 0753.672.479, met zetel te Zeelaan 331 bus 201, 670 Koksijde).

Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op onze website beschikbaar op www.seaberryliquids.com/disclaimer  en op jouw toegang en/of gebruik ervan.  

 

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties van webpagina's van bevatten van daar op enigerlei wijze toepassing. Seaberry Liquids heeft geen zeggenschap over de inhoud van over andere kenmerken van deze websites, applicaties van webpagina's en is in geen geval en op geen enkele zekere zekerheid voor de inhoud van kenmerken zeker en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in op deze website door Seaberry Liquids houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties van webpagina's.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op de inhoud van het gebruik van deze websites, applicaties van webpagina's en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere documenten waarvan je op of via deze website gebruik kan maken.

 

Door deze website te bezoeken/gebruiken geef je aan in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover je producten aankoopt via website hebben de bepalingen van onze algemene voorwaarden (beschikbaar op: www.seaberryliquids.com/terms-and-conditions) Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de toepassing van onze voorwaarden en onze privacybeleid.

 

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot en/of gebruik van deze website na dergelijke wijziging(en). Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als nieuweing van de gewijzigde voorwaarden.

gebruik van de website

deze website te gebruiken als een goede huisvader en aansprakelijke die je verantwoordelijk en aansprakelijke bent voor elk gebruik ervan (bv. het ontwikkelen van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op of via de website).

 

Je bent gehouden de website enkel te gebruiken voor verwijdering. De informatie die je mogelijk plaatsing op de website (zo mogelijk) plaatst op de website () Er zijn voor het systeem van Seaberry Liquids en/of voor (persoons)gegevens van gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/ 679 (hierna: “GDPR”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient Seaberry Liquids in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

 

Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software om geschikt te zijn voor (de diensten van) de website/webshop. Je dient over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te mogen.

 

Voor het geval van andere systemen van Seaberry Liquids en zal gevolgen hebben voor andere gebruikers van websites je Seaberry Liquids integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en elke vordering van derden lijden.

 

Seaberry Liquids heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder gebruik ingebrekestelling,  van Seaberry Liquids en/of de andere bepalingen van de overeenkomst met Seaberry Liquids. In voorkomend geval is het voorkomen van risico's van zeevruchten.

informatie en inhoud - beschikbaarheid

Seaberry Liquids tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website/webshop, juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze problemen kunnen er zich problemen voordoen met betrekking tot Seaberry.

 

Seaberry Liquid tracht ervoor te zorgen dat de website/webshop 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet bevatten. Seaberry Liquid kan niet uitsluiten dat er fouten worden gemaakt, kan niet worden uitgesloten van technische fouten opduiken die de toegang tot de website van gemaakt.

 

De informatie op de website/webshop is van aard en indicatief, algemeen is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een persoonlijk advies van contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen leiden tot schadevergoeding van de overeenkomst met Zeevruchten Vloeistoffen. De informatie op de website, met informatie over de te koop aangeboden producten, is beschikbaar in de lijst zonder dat maximale garanties worden geleverd. Het gebruik van de website/webshop en van de erin opgenomen informatie en bestellingen via de website gebeuren dan ook uitsluitend op je eigen risico en verantwoordelijkheid. Je beschrijft de inhoud van de werkwoorden van Seaberry-vloeistoffen ivm de werking, beveiliging en de inhoud van de website inspanningsverbintenissen zijn.

 

Seaberry Vloeibare inhoud, informatie, voorstelling, toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van eender welk onderdeel van deze website ten allen te verwijderen, wijzigingen, verbeteren en/of actualiseren.

verwerking van persoonsgegevens

Seaberry Liquids draagt zorg voor privacy en handelt verwerkt in de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw gegevens door Seaberry Liquids is ons privacybeleid van toepassing, beschikbaar op: www.seaberryliquids.com/terms-and-conditions.

intellectueel eigendom

Deze website, onderdelen van alle informatie en/of inhoud op verbonden aan en/of gegenereerd door niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingenbv. van producten), logo's, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving van enige andere creatie, inhoud van informatie over gerelateerd aan de website, behorend tot de exclusieve intellectuele eigendom van Seaberry Liquids of licentiegevers.

 

Met andere woorden is het je te allen tijde (ook voor of na de overeenkomst met Seaberry Liquids) verboden de website (van delen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud, open enigerlei wijze te reproduceren van mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en toestemming van Seaberry Liquids van haar licentiegevers.    

 

Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden gebruikt als overdracht van licentie van mbt de intellectuele eigendomsrechten van Seaberry Liquids van haar licentiegevers aan jou.

 

Je rechten omvatten de inhoud van de website van derden. Je kunt deze rechten toepassen op Seaberry Liquids integraal, in hoofdsom, belangen en (rechtszaken) kosten te vrijwaren voor eventuele door jou uitgevoerde procedures op deze rechten.

aansprakelijkheid

Seaberry Liquids is op geen enkele aansprakelijk voor:

 

 • de kwaliteit, de kwaliteit, de geschiktheid, beschikbaarheid van de website van de door andere (externe) websites van de website wordt volledig;

 

 • enige beslissing van handeling gesteld door jou op basis van de inhoud van informatie op de website;         
   

 • eventuele problemen, technische fouten, technische manoeuvres, niet mogelijke oplossingen (miv), enz. op de hackers website;

 

 • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software, platformen en/of applicaties van derden van gevolgen voor het gebruik van de website;

 

 • indirecte schade, onrechtstreekse schade van gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, inkomen schade etc.);

 

 • een lichte fout anders dan een met opzet te stellen zware fout;       
   

 • geval van overmacht.

 

Seaberry Liquids kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden worden gehouden enige schade te vergoeden.

 

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Seaberry Liquids, zowel voor directe als indirecte schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag aangerekend aan jou als (gebeurlijke) klant voor de van producten via de website, (ii) de vergoedingen die door Seaberry Liquids in het kader van de overeenkomst met jou werden ontvangen voor of de (online) verkoop van onze producten en/of (iii) het bedrag waarvoor Seaberry Liquids verzekerd is bij haar BA -verzekeraar, met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar relevante BA-verzekeringspolissen.

 

Je dient Seaberry Liquids integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met op enigerlei wijze ontwikkeld uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.

aansprakelijkheid

Klachtend uit het gebruik van deze website van de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je mogelijk aan Seaberry Liquids via e-mail: info@seaberryliquids.com en/of via de gegevens vermeld in onze klachtenregeling via het contactformulier.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

 

Deze gebruiksvoorwaarden van toepassing van deze website zijn enkel de rechtbanken van Veurne, afdeling(en) Veurne bevoegd.

bottom of page